Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HELEN VAN EMPEL – PSYCHOLOOG

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, opdrachtbevestigingen waarbij door Helen van Empel – Psycholoog diensten worden aangeboden en geleverd, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Helen van Empel – Psycholoog afwijkende bepalingen zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
 3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2 | Bedrijfsactiviteit

Helen van Empel – Psycholoog richt zich op therapie, training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Helen van Empel – Psycholoog is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 85116386

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer in deze is Helen van Empel – Psycholoog, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Helen van Empel – Psycholoog.

Onder overeenkomst wordt verstaan alle afspraken die schriftelijk en/of mondeling gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Artikel 4 | Uitvoering

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 31 dagen.
 2. De offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel dat de accordering en acceptatie van de offerte per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals huur van accommodatie en middelen, reiskosten etc.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats conform de offerte. Opdrachtgever is gehouden aan de betaling door overmaking van het gefactureerde bedrag op IBAN NL58 INGB 0675076102 t.n.v. Helen van Empel – Psycholoog. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten. Daarnaast is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Als opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever ook de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren aangaande de factuur binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van opdrachtgever zijn de vorderingen van Helen van Empel – Psycholoog op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan op ieder gewenst moment door beide partijen worden verlengd dan wel worden beëindigd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Betaling voor trainingen met een open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen met een open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij  inschrijving tot 10 weken of meer voor start van de training: 10% van de offerte
 2. Bij inschrijving tot vier weken voor start van de training: 40% van de offerte. De overige 60% moet uiterlijk vier weken voor start van de training worden betaald.
 3. Bij inschrijving binnen vier weken voor start van de training  of tijdens de training: 100% van de offerte.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever overleggen opdrachtgever en opdrachtnemer eerst over passende alternatieven. Als deze niet gevonden worden, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden de volgende annuleringsvoorwaardent :

 1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor start van de training zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor start van de training zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om therapiesessies, coachingssessies, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering of weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval binnen 1 week 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug. Daarmee is de overeenkomst beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van therapie/coaching afspraken

 1. Als opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert brengt opdrachtnemer de kosten in rekening en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening gebracht.
 2. Als opdrachtgever niet bij een geplande afspraak verschijnt worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren als zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de therapie sessies, coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever en/of de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.
 3. Als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Als blijkt dat opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor alleen aansprakelijk worden gesteld, als er sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die opdrachtgever betaalt voor het het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 3. Opdrachtnemer kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van opdrachtnemer. Onder mogelijke schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
 4. Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van opdrachtnemer kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor opdrachtnemer niet kenbaar kan zijn geweest.
 5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de opdrachtgever lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de opdrachtgever gebruik maakt.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 12 | Intellectuele eigendom

 1. Het intellectuele eigendom van de opdrachtnemer applicaties ligt bij opdrachtnemer.
 2. Het is opdrachtnemer te allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan te wijzigen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Als opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na ontvangst en bespreking van de klacht met opdrachtgever geeft opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 14 | Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen de cliënt en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, gerezen tussen de cliënt en opdrachtnemer , waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.
 3. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de wederpartij bij een (behandelings)overeenkomst te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15 | Wijziging van deze voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, c.q. bekend is geworden.